top of page

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Som kund hos Lunkaberg Utveckling AB inkl Lunkaberg B&B (nedan kallat ”Lunkaberg”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Lunkaberg Utveckling AB, org.nr. 559167-9906
Gislöv Lunkaberg 1
272 92 Simrishamn
079-303 7590
kontakt@lunkaberg.se

Om du har synpunkter på hur Lunkaberg hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund hos Lunkaberg behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Lunkaberg ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Lunkaberg ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en bokning som kunden gör hos Lunkaberg B&B eller ett uppdrag som ges åt Lunkaberg Utveckling AB. Marknadsföring kan skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Lunkaberg. De uppgifter vi samlar är endast de uppgifter du själv lämnat i samband med kontakt med oss såsom i första hand namn, adress, telefonnummer och mailadress.
All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Lunkaberg, se ovan angiven kontaktinformation.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Lunkaberg, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Lunkaberg ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, eller säljer eller överför våra tillgångar, inklusive försäljning med anledning av en konkurs eller annars blir föremål för en fusion eller verksamhetsövergång, äger vi rätt att överföra dina personuppgifter till sådan tredje part som en del av sådan transaktion.

 

Överföringar till tredje land
Lunkaberg strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Lunkaberg vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.


Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När Lunkaberg samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
– Begära ett utdrag över de personuppgifter Lunkaberg behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Lunkaberg inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter vänligen kontakta Lunkaberg, se ovan angiven kontaktinformation.

Säkerhet
Lunkaberg vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Ytterligare information

För ytterligare information om Lunkabergs hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Lunkaberg enligt ovan angiven kontaktinformation.
 

bottom of page